Eastern European Construction Forecasting Association

Linijski park čeka nastavak radova

09-11-2022

  Linijski park čeka nastavak radovaRadovi na izgradnji Linijskog parka teku nešto usporenijim tempom od očekivanog, pre svega zbog arheoloških i arhitektonskih istraživanja i radova na zaštiti priobalnih fortifikacija Beogradske tvrđave. U okviru realizacije Linijskog parka, deo koji se nalazi na prostoru Beogradske tvrđave podeljen je na nekoliko celina. Radovi na uređenju započeli su na podcelini 1, koja se pruža od Beton hale do bastiona Sv. Jakova, a u toku su pripreme na izradi dokumentacije za radove na podcelini 2, od bastiona Sv. Jakova do Kule Nebojše. Na prostoru koji obuhvata ove dve celine, u celoj dužini nalaze se bitni delovi srednjevekovnih i kasnijih bastionih utvrđenja koja do sada nisu detaljno ispitana. Radovi na uređenju rečnog šetališta prve podsekcije Linijskog parka, od Beton hale do bastiona Sv. Jakova, polako se završavaju, ali predstoje još važniji konzervatorsko-restauratorski radovi na prezentaciji arheoloških iskopina.

  U delu do bastiona Sv. Jakova uređeno je kaskadno šetaliste sa biciklističkom stazom, preostalo je opremanje mobilijarom, a potez bi trebao da poseduje i mobilnu zaštitu od poplava. U procesu izgradnje šetališta uklonjena je pruga, a pri iskopavanju otkriveni su delovi prioblnog bedema, sa bastionima i toparnicama Mračne kapije i Sava kapije, a potpuno je otkopana i Vodena kapija 1, koja će biti u celosti obnovljena i prezentovana. U vreme despota Stefana Lazarevića, na ovom potezu nalazilo se pristanište, na kome su kasnije dograđeni delovi bedema i bastioni, što je primetno u slojevima materijala pronađenih građevina. U toku je tender za izvođača na konzervatorskom projektu, koji treba da predloži rešenje obnove i da poseduje licencu za izvođenje specifičnih radova.

  Na delu Linijskog parka od bastiona Sv. Jakova do Kule Nebojše završeni su samo pripremi radovi, a pored planiranog nastavka rečnog šetalista potrebno je revitalizovati bastion Sv. Jakova i pripadajući bedem, kao i mogućnost prezentacije srednjevekovne kule koja se nalazila na njegovom mestu. Tokom izgradnje pruge i nasipa, porušen je deo bastiona, pa će se nakon uklanjanja nasipa razmotriti sve mogucnosti obnove ovog utvrđenja, a unutrašnji bedem postaće nova obaloutvrda. Postojeći zidovi biće očišćeni, sanirani u zavisnosti od stepena i vrste oštećenja, te sledi nadziđivanje, kao i izrada završnog venca od opeke i obnova toparnica. Za sve radove na sanaciji arheološkog nasleđa Beogradske tvrđave predviđa se upotreba originalnih materijala i tehnika građenja.

  Ukoliko tender bude uspešno okončan, radovi na Beogradskoj tvrđavi u okviru Linijskog parka bi mogli da se očekuju početkom sledeće godine.

  Linijski park - Celina 1


  Linijski park (foto) - 7. novembar 2022.


  Linijski park - celina 1