EECFA

Plan za Mitićevu rupu na Slaviji

17-03-2021

  Plan za Mitićevu rupu na Slaviji

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Izgradnja i prostorno-urbanističko zaokruživanje Trga Slavija je proces koji jako dugo tapka u mestu, a u proteklih 20 godina na ovom prostoru podignuta su samo dva objekta – tržni centar “Futura” i hotel “Hilton”. Najveći deo Trga Slavija i danas je neizgrađen, iako je ovaj prostor sa ubedljivo najviše održanih konkursa i prostornih analiza u istoriji planiranja grada. Različite istorijsko-ekonomske okolnosti dovele su do toga da ni jedan od planova nije realizovan, pa je samim tim i sav potencijal prestižne lokacije ostao neiskorišćen. Skoro predstavljenim planom detaljne regulacije za prostor tzv. Mitićeve rupe, očitava se namera Grada da planski pokrije ovaj prostor i tako otvori mogućnost za njegovu izgradnju.

  Prostor “Mitićeve rupe” spada u kontaktne blokove Trga Slavija, a njegov veći deo danas se koristi kao parkovski prostor ukupne površine oko 1 hektar. Poslednji put na ovom prostoru postavljen je kamen temeljac 1992. godine za izgradnju tadašnje “Dafiment banke”, međutim projekat je propao, a površina je bila zapuštena sve do 2003. godine kada je gradske vlasti pretvaraju u park. Ipak, uređena parkovska površina na ovom prostoru je samo privremena namena, pošto trenutno ni jedan planski dokument ovde ne predviđa otvoreni javni prostor. Predloženi Plan detaljne regulacije izrađen je na osnovu rezultata arhitektonsko-urbanističkog konkursa in 2005. godine, gde je rešenje autorskog arhitektonskog tima Tamare Petrović i Miloša Komlenića dobilo prvu nagradu.

  Planirane namene na ovom prostoru predviđaju mešoviti gradski centar ili kombinaciju stanovanja i kompatibilnih komercijalnih delatnosti. U planu se govori i o “tradicionalnom stanovanju” na ovom prostoru, pa se sugeriše izgradnja luksuznih stambenih jedinica. Imajući u vidu značaj i potencijal ove lokacije, predlaže se manji nivo administativnih funkcija, kako bi se izbegle velike oscilacije u aktivnosti tokom dana i noći, a više javnih i komercijalnih namena primerenih polifunkcionalnom karakteru lokacije. Upravo tu negde i nastaju problemi ovog plana, koji ima ozbiljna ograničenja u saobraćajnom smislu, pre svega zbog komplikavane realizacije adekvatnog kolskog pristupa budućim građevinama, ali i zbog nemogućnosti obezbeđivanja dovoljnog broja parking mesta za planirane komercijane kapacitete.

  Još jedan od problema koji se nadvio nad Slavijom jeste i kontroverzni plan za Beogradski metro, koji je posle 50 godina planiranja Trg Slaviju skinuo sa trase kapacitetnog javnog prevoza. Imajući u vidu da prve dve planirane linije metroa u potpunosti zaobilaze Trg Slaviju i uži centar grada, ovaj prostor će dugoročno ili trajno biti onemogućen da u celosti realizuje svoj prestižni potencijal. Kakve će biti dugoročne perspektive, da li će i na koji način biti rešene trenutne protivrečnosti, ostaje da vidimo.

  Sama pozicija neizgrađenog dela bloka na kome se nalazi park “Mitićeva rupa”, pretpostavlja ugaonu građevinu, na ukrštanju ulica kralja Milana i Beogradske, ali isto tako i Njegoševe i Beogradske ulice, što u arhitektonskom smislu daje prostora za kreativno oblikovno rešenje, koje svojom pozicijom aspirira da postane vrlo prepoznatljiv gradski reper. Jedan od zadatih planskih parametara je i ostvarivanje krstaste pešačke veze kroz centralni deo bloka, koja će povezati Njegoševu i Kralja Milana, kao i Beogradsku i Ulicu kralja Milutina. Ova pešačka transverzala bi stvorila kvalitetan prostor za javno korišćenje u unutrašnjosti bloka, uz efikasne pešačke koridore za veze sa okolnim funkcijama.

  U ovoj fazi predloženi su sadržaji, kapaciteti i spratnost definisani prema prvonagrađenom konkursnom rešenju iz 2005. godine, sa procentualnim odnosom stanovanje : poslovanje - maks. 40% : min 60%, dozvoljena spratnost je P+7+Ps sa visinom venaca na 32 metra, i sa procentom slobodnih i zelenih površina 50%. Ukupna građevinska površina budućih objekata predviđa skoro 31.500 kvadrata, od kojih jedna trećina ide na stanovanje, a dve na komercijalne delatnosti. U ovim uslovima predviđene građevine (P+8) prelaze utvrđene standarde visine u odnosu na nizove zgada u Beogradskoj i Ulici kralja Milutina, pa se ostavlja mogućnost revizije spratnosti u daljim fazama. Svi objekti su ujednačene visinske regulacije, bez visinskih repera i akcenata.

  Rani javni uvid ovog elaborata obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 15. do 29. 3. 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

  "Mitićeva rupa" - namena površina i prikaz planirane izgradnje